En aquesta pàgina web es respecten i es protegeixen les dades personals dels usuaris. Com a tal, ha de saber que els seus drets estan garantits.

Des de GS LIMPIEZAS us garantim el compliment dels següents principis amb l’objectiu de garantir la vostra privadesa:

 • Mai sol·licitem informació personal a no ser que realment sigui necessària per prestar els serveis que el client ens requereixi.
 • Mai no compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb l’autorització expressa de l’usuari.
 • Mai utilitzarem les vostres dades personals amb una finalitat diferent de la expressada en aquesta política de privadesa.

Cal advertir que aquesta Política de Privadesa es pot modificar per tal d’adaptar-se a noves exigències normatives, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament.

GS LIMPIEZAS ha adequat aquest web a les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i Llei 3/2018, de protecció de dades de caràcter personal i garanties i drets digitals (LOPDGDD) , així com de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals:

 • Raó social: GREGORIO SERRA LIMPIEZAS, SL (d’ara endavant, GS LIMPIEZAS).
 • CIF: B66382409.
 • Adreça: Carrer Juan de Austria, 21, 3r B, 08915 Badalona (Barcelona, Espanya)
 • Telèfon: (+34) 600 67 92 16
 • Email: info@gslimpimpiezas.com

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes a la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la teva informació personal

En el tractament de les vostres dades personals, aplicarem els principis següents que s’ajusten a les exigències del nou RGPD:

 • Licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el vostre consentiment per al tractament de les vostres dades personals per a un o diversos fins específics dels quals us informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Minimització de dades: Només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals les requerim.
 • Limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament.
 • Integritat i confidencialitat: Les vostres dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. GS LIMPIEZAS prendrà les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem procedeixen de:

 • Formulari de contacte
 • Correu electrònic
 • Alta com a usuari

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Les persones interessades tenen dret a:

 • Accés: Accedir a les vostres dades personals que disposeu GS LIMPIEZAS.
 • Rectificació: Modificar o rectificar les vostres dades inexactes de què disposeu GS LIMPIEZAS.
 • Cancel·lació: Cancel·lar les vostres dades personals, quan ja no siguin necessàries, de la base de dades de GS LIMPIEZAS.
 • Oposició: Oposar-se a la utilització de les vostres dades per a una finalitat que no és l’escollida, dels serveis prestats per GS LIMPIEZAS.
 • Portabilitat: Sol·licitar el canvi d’expedient en un fitxer automatitzat per a una altra companyia, des de la base de dades de GS LIMPIEZAS.
 • Limitació: Limitar la utilització i el termini de l’ús de les seves dades per part de GS LIMPIEZAS, en aquest cas només es conservaran segons la legislació fiscal i per a l’exercici de reclamacions.
 • Retirada (Dret a l’Oblit): Sol·licitar l’eliminació del vostre historial, si escau, a Internet (Vegeu RGPD).

Finalment, t’informem del teu dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control en matèria de protecció de dades pertinent, en particular, davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. GS LIMPIEZAS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, té dret que s’efectua la portabilitat de les dades, és a dir, a rebre les dades personals que ens hagi facilitat ia transmetre-les a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment
 • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
 • El tractament es fa per mitjans automatitzats.

En exercir el dret a la portabilitat de les dades, tindrà dret que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.
Els interessats també tenen dret a la tutela judicial efectiva i poden presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per exemple per comentar un post, enviar un correu al titular, subscriure’s o fer alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable GS LIMPIEZAS. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la vostra adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per GS LIMPIEZAS, tal com es descriu a l’Avís Legal ia la present Política de Privadesa.
Hi ha diferents sistemes de captura d’informació personal i tracte la informació que ens faciliten les persones interessades per les vies següents:

 • Formulari de contacte: Se sol·liciten les següents dades personals: Nom, Email, i altra informació que ens puguin aportar al cos del Missatge, per respondre als requeriments dels usuaris de la web. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre a la vostra sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes o comentaris sobre la informació inclosa al web, els serveis que es presten a través del web o el tractament de les vostres dades personals.
 • Formulari d’alta usuari: En emplenar els camps de l’apartat “Creu un compte” se sol·liciten les dades personals següents: Nom i cognoms, Email i contrasenya.
  També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que es detallen a la política de galetes.
  GS LIMPIEZAS no cedirà dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari a tercers sense el consentiment previ.

Legitimació per al tractament de les teves dades

GS LIMPIEZAS està legitimat al tractament de les seves dades personals, en base al consentiment de linteressat, tal com es disposa a larticle 6.1.a de lesmentat RGPD.

Termini de conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui una relació comercial i, si escau, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals o fins que l’interessat sol·liciti la supressió de les dades.

Mesures de seguretat

GS LIMPIEZAS es compromet en l’ús i el tractament de les dades personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat, a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració , pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.
Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se GS LIMPIEZAS, ho haurà de notificar a l’usuari sense demores indegudes i li haurà de proporcionar la informació oportuna relacionada amb l’incident de seguretat quan es conegui.

Exactitud de les dades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat de les dades que remeti a GS LIMPIEZAS exoneran-li de qualsevol responsabilitat al respecte.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament per part de GS LIMPIEZAS en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privadesa.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a GS LIMPIEZAS en els termes establerts en aquesta Política de Privadesa per a l’exercici dels seus drets.

Canvis en la política de privadesa

GS LIMPIEZAS es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, en aquesta mateixa pàgina, s’anunciaran els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

 

Abrir chat
1
Scan the code
¡Hola! ????‍♂️
¿En qué podemos ayudarte? ????